Beste klimaatgrootouder,

 

De Vlaamse regering heeft nog steeds geen akkoord over het Vlaamse Energie- en Klimaatplan dat onder meer de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationale Energie- en Klimaatplan zal bepalen. Waarschijnlijk wordt het Plan vrijdag 12 mei op de ministerraad besproken. De weinige dingen die we weten over het Klimaatplan doen de alarmlichten op rood springen. Vlaanderen zou tegen 2030 slechts een uitstootreductie van 40% nastreven, terwijl de EU een vermindering met 55% vraagt. 

Blijkbaar laat de Vlaamse regering zich ook weinig gelegen liggen aan de resultaten van het tussentijds klimaatrapport. Die vertellen onder andere dat de uitstoot in Vlaanderen daalt, maar veel te traag en dat er geen sprake is van een echte trendbreuk. Als onze Vlaamse regering al in iets uitblinkt, dan is het in haar verzet tegen een verhoging van de klimaatdoelstellingen, terwijl de andere regio’s van ons land en Nederland en Duitsland ondubbelzinnig kiezen voor meer ambitie. En verder keert het veel gehoorde verhaal terug: er bestaat een grote kloof tussen woord (beleidsintenties) en daad, en die kloof wordt stelselmatig groter.

De klimaatbeweging roept daarom op tot een mediagenieke actie nu vrijdag 12/5 op 10.00 u. aan het Martelarenplein in Brussel, net voor de start van de ministerraad. GvK steunt deze oproep en een GvK-delegatie zal aan de actie deelnemen. Nieuwsbrieflezers die de actie willen ondersteunen, brengen best hun witte hesje mee en zullen gemakkelijk GvK-medestanders vinden op het Martelarenplein.


In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      Vlaamse Regulator voor de Media verklaart GvK-klacht tegen VRT ongegrond

·      Grootouders gaan rappen voor het klimaat

·      GvK samen met Boerenforum op de bres voor ecologische landbouw

·      Wortels – een theatervoorstelling over landbouw en natuur

·      Wordt Zaventem de vuilbak van de Europese luchtvaart?

·      Maai mei niet

·      20 km van Brussel moet sponsoring door Total Energies weigeren

·      Klimaatcynisme, daar passen we voor!

·      Ondanks de energiecrisis was er het voorbije jaar geen terugkeer naar steenkool

·      Tenslotte

·      Heeft GvK-initiatief VN-voorzitter Antonio Guteres geïnspireerd?

 

Webinars en evenementen

·      Op zaterdag 13 mei van 13.00 u. tot 18.00 u. vindt in Leuven een inspirerende en verbindende namiddag plaats over manieren om samen te leven binnen de grenzen van onze planeet, met o.m. een dialooggesprek met Pieter Boussemaere en Steven Vromman.

·      Beyond Growth – Pathways towards Sustainable ¨Prosperity in the EU (de Post-groei conferentie) van 15 tot 17 mei. Twintig leden van het Europees Parlement hebben het initiatief genomen voor deze conferentie met een interessant programma. Deelnemen is gratis en kan fysiek of via livestream.

·      Op maandag 15 mei om 20.00 u. organiseert BBL een online infomoment n.a.v. het door de Federale overheid opgestelde MER (milieueffectenrapport) in verband met de verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. BBL heeft zich in de kwestie verdiept en deelt graag zijn inzichten. Inschrijven.

·      Op 17 mei van 12.45 u. tot 17.00 u. organiseert Bond Beter Leefmilieu een studienamiddag met als thema: Bus en rail als één geheel. De studiedag wil ingaan op de noden en mogelijkheden van een geïntegreerd openbaarvervoersysteem en de noodzakelijke stappen die daarvoor moeten gezet worden. Meer info en inschrijven.

·      Op 21 mei vanaf 14.00 u. organiseert een coalitie van klimaatorganisaties waaronder YFC een mars voor biodiversiteit en de adoptie van een ambitieuze wet die ecocide als een misdaad beschouwt. De mars start en komt aan op het Poelaertplein.

·      Op maandag 22 mei om 11.00 u. heeft GvK Tris Segers te gast voor een webinar over: Wat doet burgerbeweging Klimaan? Klimaan is een netwerk van ondernemende burgers en positieve initiatieven. Meer info en inschrijven.

·      Op dinsdag 23 mei van 9.00 tot 14.00 u. organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een seminarie in het Engels met als titel: How to become sustainable? New perspectives for the transition of corporate and financial actors.

·      Op donderdag 25 mei vanaf 9.30 u. organiseert Bond Beter Leefmilieu haar jaarlijks netwerkmoment. Dit jaar is het thema: ‘Een weerbare samenleving met veerkrachtige mensen en systemen’. Hier vind je alle info en kan je inschrijven.

·      Op dinsdag 30 mei van 9.30 tot 16.00 u. organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een conferentie met als onderwerp: Voor een duurzame waardeketen voor batterijen in België/Europa.

·      Op dinsdag 30 mei van 19.30 tot 20.30 u. organiseert onze Nederlandse zusterorganisatie een webinar rond: ‘Waarom zijn er nog steeds grote subsidies voor fossiele brandstoffen en hoe komen we ervan af?’; spreker is Alman Metten, voormalig Europarlementariër en economisch onderzoeker. Meer info.

·      Op maandag 5 juni om 11.00 u. organiseert GvK een webinar met Frans De Clerck: Op weg naar duurzaam sparen en beleggen. Meer info en inschrijven.

·      Op dinsdag 6 juni om 20.00 u. organiseert de Peperfabriek samen met GvK-Antwerpen een boekvoorstelling van ‘De tijd dringt’ als onderdeel van een avondvullend programma. Meer info.

·      Op dinsdag 6 juni om 17.00 u. en 19.30 u. organiseert GvK Limburg in Hasselt twee workshops in samenwerking met Steven Vromman met als thema: Turbulente tijden: (hoe) kan ik dat aan? Mail naar hugo.tresinie@gmail.com voor meer info.

·      Op vrijdag 9 juni om 19.30 u. nodigen de Grootouders van Regio Gent u uit in de Spaanse Gouverneurswoning, Buitenhof 35, Gent. We zullen er het boek  van ‘De tijd dringt’ voorstellen, ambassadeur Paul Verhaeghe geeft duiding en we bekijken samen wat er in Regio Gent nog op stapel staat. Meer info.

·      Op 17 juni vanaf 10.00 u. organiseert GvK een bezoek aan Vorselaar, een klimaatvriendelijke gemeente. Naast grotere steden kunnen ook kleinere lokale besturen een rol spelen in de strijd tegen de klimaatcrisis. Van sommige gemeenten zoals Vorselaar, valt op dit vlak wat te leren.

·      Op maandag 19 juni om 11.00 u. organiseert GvK het (eerder uitgesteld) webinar over Klimaatrechtvaardigheid en ongelijkheid in eigen land en wereldwijd, met medewerking van GvK-ambassadeur Prof. Bea CantillonInschrijven.

Al onze webinars kan je (her)bekijken via deze pagina. Het webinar van Marc Alexander ‘Redden kleine kerncentrales het klimaat?’ kan je via onze website of op ons vimeo-kanaal (her)bekijken; het is hier ook tijdelijk aflaadbaar.

 

Klimaatacties


Vlaamse Regulator voor de Media verklaart GvK-klacht tegen VRT ongegrond

Eerder dit jaar diende GvK bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een klacht in tegen de VRT. Het onderdeel ‘Gas geven’ van het één-programma ‘Iedereen Beroemd’ maakt volgens GvK ongeoorloofde reclame voor het merk en/of de producten van een grote producent van fossiele brandstoffen. De VRM ging in zijn reactie niet in op ons argument van schadelijkheid van fossiele brandstoffen voor de gezondheid en het milieu. Onze klacht werd afgewezen omdat – kort gezegd - niet zou zijn aangetoond dat door de productplaatsing voor Total Energies burgers zouden worden aangespoord tot het gebruik van producten of diensten van het bedrijf.

Bij GvK doet deze argumentatie van VRM de wenkbrauwen fronsen. We overwegen daarom verdere juridische stappen en gaan daarvoor in eerste instantie te rade bij mediaspecialisten. We stemmen onze actie ook af met Greenpeace.

 

Grootouders gaan rappen voor het klimaat

Wie voelt zich geroepen om een rap-versie van het GvK-Handvest mee in te zingen/rappen? We hanteren een lage drempel: (1) je moet je kunnen vinden in de tekst van de rap, (2) nog (redelijk) goed bij stem zijn, en (3) enthousiasme, energie en desnoods boosheid uitstralen. Je kan al beginnen oefenen op soundcloud waar je een demo-opname kan beluisteren (zoek naar “Gienco biloba’ of “Grootouders rap”) of beluister het resultaat hier (onderaan de pagina). Liefhebbers kunnen zich best zo snel mogelijk melden via info@grootoudersvoorhetklimaat.be.

 

GvK samen met Boerenforum op de bres voor ecologische landbouw

Vorige zondagochtend organiseerde GvK in samenwerking met het Boerenforum in de abdij van Averbode een Boerendebat. We vonden het belangrijk om in het debat in de eerste plaats de boeren zelf aan het woord te laten; in de politieke en beleidsdiscussies wordt immers veel over de boeren gepraat, maar weinig met de boeren.

We waren aangenaam verrast door de talrijke opkomst, waaronder veel boeren met een eigen bedrijf. Drie deskundigen die ook aan het woord komen in het veelgeprezen boek Tot de bodem en met beide voeten in het agro-ecologisch verhaal staan, getuigden hoe de industriële landbouw ontstond en vervolgens ontspoorde. Enkele boeren deelden hún verhaal over het boereninkomen, de distributie, de toegang tot grond, maar ook over de boer als centrale figuur in de voedselketen. Ons verslag en enkele foto’s.

 

Wortels – een theatervoorstelling over landbouw en natuur

De verhouding – of moeten we zeggen: de spanning? – tussen landbouw en natuur is vandaag niet weg te denken uit het maatschappelijke debat. Dat merken we deze dagen onder meer in de discussie rond de Natuurherstelwet in het Europees Parlement. De interventies van bepaalde fracties lijken vooral uit te zijn op polarisering om zo de huidige situatie te bevriezen in het voordeel van zij die momenteel economisch aan de touwtjes trekken in de landbouwsector.

‘Wortels’ werd gemaakt in opdracht van ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ en legt de nadruk op luisteren als daad van verzet tegen het uitspelen van vermeende tegenpolen. Luisteren met als doel om begrip, empathie, stilte en ruimte te creëren.

Meer info over dit theaterstuk, de speeldagen en -locaties; de teaser uit het journaal- laat van 4 mei kan je hier bekijken (vanaf minuut 17.35)..

 

Wordt Zaventem de vuilbak van de Europese luchtvaart?

De Vlaamse regering moet binnenkort beslissen over de omgevingsvergunning voor de luchthaven van Zaventem die ambitieuze uitbreidingsplannen heeft en o.m. het cargovolume wil verdubbelen. Een in opdracht van BBL uitgevoerde studie over de gezondheidseffecten van het vliegtuiglawaai toont aan dat de jaarlijkse gezondheidskosten zouden oplopen tot meer dan 1 miljard euro. Het vlieglawaai veroorzaakt sterke hinder voor 220.000 omwonenden en verstoort ernstig de slaap van 109.000 bewoners uit de omgeving van de luchthaven.

Deze onderzoeksresultaten versterken de actie van het Burgerforum Luchthavenregio dat sinds lang ijvert voor een duurzame ontwikkeling van de luchthavenregio en ook concrete voorstellen op tafel heeft gelegd. Overigens vinden ook in andere landen gelijkaardige discussies plaats – zo wil de luchthaven van Schiphol tegen 2025 alle nachtvluchten en privéjets schrappen, al wordt die beslissing nog juridisch aangevochten. De vrees bestaat dat een soepeler regelgeving voor Zaventem bijkomende trafiek zal aantrekken vanuit luchthavens die een strenger beleid voeren.

Welke beslissing de Vlaamse regering zal nemen, is nog niet duidelijk. Het getouwtrek rond de luchthaven is niet nieuw, het dateert al van toen de grootouders bij wijze van spreken nog op de schoolbanken zaten. Het feit dat de Vlaamse overheid in het verleden geweigerd heeft op te treden tegen frappante overtredingen van de luchthaven van Deurne, laat niet veel goeds verwachten.

 

Maai mei niet

Na het succes van de twee vorige edities, roepen een aantal organisaties en bewegingen burgers, bedrijven en overheden op om het gras gedurende een maand niet of minder te maaien. Door simpelweg niets te doen en gras en bloemen te laten groeien, maak je van je tuin een stukje natuur dat mee een cruciale bijdrage kan leveren aan ons milieu – minstens 10% van Vlaanderen bestaat immers uit tuin!

Aan de actie is ook een laagdrempelig ‘citizen science project’ gekoppeld dat meer zicht zal geven op wat groeit in onze tuinen. Meer info en verder kan je hier het infomoment voor lokale besturen bekijken.

 

20 km van Brussel moet sponsoring door Total Energies weigeren

Ook in België ligt Total Energies onder vuur. Een aantal maatschappelijke organisaties waaronder GvK hebben een oproep gericht aan de directie van de 20 km van Brussel waarin ze het volgende schrijven: In een tijd van klimaatcrisis en in naam van de slachtoffers van vandaag en morgen kunnen we niet langer accepteren dat de 20 km van Brussel zich met dit bedrijf blijft associëren’. Ook vorig jaar werd de organisatie vanuit dezelfde motivatie aangesproken, zonder succes. Benieuwd of het dit jaar bij beleefd protest zal blijven.


Interessant klimaatnieuws

 

Klimaatcynisme, daar passen we voor!

In onze vorige nieuwsbrief besteedden we zijdelings aandacht aan een op zijn zachtst gezegd merkwaardige opinie van een bekende Vlaamse geoloog in een Vlaamse krant, die onder meer stelde dat … zij die aandringen op het naleven van internationale engagementen degenen zijn die in de weg staan van echte, duurzame klimaatoplossingen en … opkomen voor een complete ineenstorting van de wereldorde. Zoals verwacht, kon de reactie vanuit de klimaatbeweging niet uitblijven. Jan Mertens en Dirk Holemans, respectievelijk voorzitter en coördinator van de denktank Oikos, schreven een repliek die eergisteren in dezelfde krant verscheen en die je ook op onze site kan lezen. De keuzes en acties gedaan in dit decennium zullen een impact hebben nu en voor de komende jaren, schrijven ze onder meer. En de oplossingen liggen echt wel voor het grijpen, al moeten we dan wel werk willen maken van een ander welvaartsmodel dat de planetaire grenzen respecteert.

 

Ondanks de energiecrisis was er het voorbije jaar geen terugkeer naar steenkool

De elektriciteitsproductie in de EU gedurende de voorbije winter was de schoonste ooit, zegt een studie van de bekende energie-denktank Ember, waarvan de resultaten door het Internationale Energie Agentschap (IEA) bevestigd worden. Voor de eerste keer is er meer schone elektriciteit (40%) geproduceerd dan elektriciteit uit fossiele bronnen (37%).

De energiecrisis die Europa trof, deed sommige landen beslissen om een aantal kolencentrales opnieuw te openen. Paniekvoetbal, zo blijkt nu. Of zit de grote lobbykracht van de fossiele industrie hier voor veel tussen? Of is dat te ver gezocht? Hoe dan ook lijkt de terugkomst van steenkool definitief uitgesloten, tenminste in ons continent.

 

 

Tenslotte

 

Heeft GvK-initiatief VN-voorzitter Antonio Guteres geïnspireerd?

Met het boek ‘De tijd dringt’ heeft GvK een opvallend initiatief genomen: in het boek schrijven een zeventigtal GvK-ambassadeurs en -activisten een brief aan een bestemmeling, met een thema naar keuze. Met een brief aan zijn toekomstige achterkleinkinderen treedt Antonio Guteres, hoofd van de Verenigde Naties, in dezelfde sporen. In de brief biedt hij zijn excuses aan voor de wijze waarop wij met de aarde en de klimaatcrisis zijn omgegaan.

 

 Tot volgende week !

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online