Beste klimaatgrootouder,

 

Grootouders voor het Klimaat stelt trots hun nieuwe boek voor: De tijd dringt – Brieven van Grootouders voor het Klimaat. Brieven dus, geschreven door 69 GvK-ambassadeurs en actieve Grootouders. Door ons, zeg maar, want elke brief gaat over de klimaatcrisis die ieder van ons aangrijpt. Iedereen probeert ermee om te gaan, iedereen voelt de stappen die de samenleving zet om er iets aan te doen, te weinig, te traag, te moeizaam en te hoognodig.

 

In hun inleiding schrijven de samenstellers dat dit boek de binnenkant van onze beweging een beetje blootlegt. Wat mensen aanzet om zich te engageren en vooral zich te blijven engageren. Waarom ze de Grootouders en andere actiegroepen steunen. Ik hoop van harte dat dit boek door vele beleidsmakers zal worden gelezen en serieus zal worden genomen’, aldus Jan Terlouw in zijn voorwoord. ‘Dat kan toch ook moeilijk anders. Ook beleidsmakers hebben kinderen en vaak wellicht ook kleinkinderen, van wie de toekomst is.’ Na het voorwoord van Jan Terlouw, kan je brieven lezen van o.a. Stefan Hertmans, Kristien Hemmerechts, Jeanne Devos, Caroline Pauwels, Paul Verhaeghe, Geert van Istendael en GAL. 

 

Uitgeverij EPO en Grootouders voor het Klimaat stellen op woensdag 29 maart om 19.30 u. in de Antwerpse boekhandel De Groene Waterman het boek voor. Bij de lancering zullen enkele briefschrijvers en de samenstellers aanwezig zijn.


In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Nieuwe ambassadeur

·      Webinars en evenementen

·      Nadenken over klimaatrechtvaardigheid

·      Petitie tot reclameverbod voor fossiele brandstoffen overhandigd aan minister

·      GvK gids over ‘Duurzaam sparen en beleggen’ krijgt aandacht tijdens de Week van het geld

·      Geslaagde inspiratiereis naar ‘Het gekwetste paradijs’

·      Werkgroep klimaat- en duurzaamheidseducatie zoekt medewerkers

·      En toen verkochten wij onze auto

·      De klimaatzorgen van BNP Paribas

·      Klimaatverandering maakt koffie schaarser en duurder

·      Plasticose

·      Boerzaam

·      Het is niet langer houdbaar

 

Nieuwe ambassadeur

 

Zeker onze generatie van ouderen zal blij zijn met het goede nieuws dat Johan Verminnen, het boegbeeld van het Nederlandstalig chanson, heeft toegestemd om GvK-ambassadeur te worden. Hij verwoordt kort en krachtig waarom hij onze ambassadeur wil zijn: “Ik steun met heel mijn hart de doelstellingen voor een beter klimaat. Ik hoop dat de wereld leefbaar blijft voor onze kleinkinderen en alle mensen die na ons komen”.
 

Webinars en evenementen

·      Vanavond (donderdag) om 19.00 u. nodigt GvK-Brugge ons uit voor een ‘Ontmoetingsavond’ met o.a. een korte voorstelling van ‘Drie jaar Grootouders voor het Klimaat Brugge’. Nadien komen klimaatactivist Wouter Mouton en   Pieter Leroy aan het woord die het beiden, vanuit een verschillende invalshoek, gaan hebben over ‘klimaatactivisme met impact’.

·      Op 20 maart om 11.00 u. organiseren we een webinar met medewerking van Prof. Em. Paul Verhaeghe die ook GvK-ambassadeur is. Hij zal met ons van gedachte wisselen over: ‘Klimaatverandering als symptoom van een zieke economie’. Inschrijven.

·      Op 24 maart organiseert GvK in samenwerking met de UAntwerpen een colloquium over burgerlijke ongehoorzaamheid. “Als de bekende en gewone kanalen geen soelaas brengen in het werken aan een zo dringende en noodzakelijke verbetering van het klimaatsbeleid, dan moeten we maar een tandje bijsteken en denken aan burgerlijke ongehoorzaamheid”. Meer info over het programma en inschrijven.

·      Vanaf 1 april organiseert Wervel, de werkgroep voor rechtvaardige en verantwoorde landbouw, zes bezoeken aan agro-ecologische boerderijen in het Antwerpse. Inschrijven voor 19 maart.

·      Op vrijdag 28 april van 9.30 u. tot 12.30 u. organiseert Bond Beter Leefmilieu een ‘Basisopleiding sociale media’, gericht op leden van klimaatbewegingen die naast vele andere taken de sociale media ‘erbij nemen’. Willen grootouders die deze opleiding volgen ons een seintje geven via info@grootoudersvoorhetklimaat.be?

·      Noteer alvast: Beyond Growth – Pathways towards Sustainable ¨Prosperity in the EU (de Post-groei conferentie) van 15 tot 17 mei. Twintig leden van het Europees parlement hebben het initiatief genomen voor deze conferentie met een interessant programma. Deelnemen is gratis en kan fysiek of via livestream.

Je vindt hier een link naar al onze webinars. 


Klimaatacties

 

Nadenken over klimaatrechtvaardigheid

Klimaatonrechtvaardigheid spreekt me aan, raakt me, ik kan er echt ongelukkig om worden. Onrechtvaardigheid raakt me altijd, ook op heel kleine schaal, ik ben er zeer gevoelig aan. En de klimaatproblematiek maakt me heel bezorgd. Droef ook.” Het zijn de woorden van een GvK’ster van het eerste uur. Onrechtvaardigheid is van alle tijden en plekken op deze aarde, maar dat belet niet dat we die als erg pijnlijk ervaren als we in de schoenen treden van wie ze moet ondergaan.

Dat geldt ook voor de klimaatonrechtvaardigheid, die steeds sterker tot uiting komt. Deze week nog in Malawi en Mozambique waar de cycloon Freddy dood en vernieling zaaide; nooit was er een cycloon die langer aanhield, Volgens onze blogster is er maar één uitweg: de zaken benoemen en dan niet enkel de miserie van de armen maar ook het gedrag van de rijken die de huidige situatie mee veroorzaken. En met ons gedrag moeten we ook onze normen veranderen, maar tegelijk hoop blijven koesteren.

 

Petitie tot reclameverbod voor fossiele brandstoffen overhandigd aan minister

Samen met vertegenwoordigers van Greenpeace, Amnesty International en de Grands-Parents, overhandigde GvK een petitie tot reclameverbod voor fossiele brandstoffen aan klimaatminister Khattabi. De petitie verzamelde meer dan 15.600 handtekeningen. Na onze toelichting deelde de minister mee dat zij voorstander is van een reclameverbod maar dat zij in de eerste plaats de algemene regie voert inzake klimaatbeleid en dat anderen, de vakministers, de concrete maatregelen moeten nemen. Zij beloofde verder te overleggen met haar collega Dermagne, de Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk.

 

GvK gids over ‘Duurzaam sparen en beleggen’ krijgt aandacht tijdens de Week van het geld

Onze gids Op weg naar duurzaam sparen en beleggen wordt op vele plekken goed onthaald. Een interne werkgroep geeft nu een nieuwe impuls voor de campagne Onze centen n.a.v. het verschijnen van onze gids. Volgende week is het ‘De week van het geld’ die specifiek gericht is op het bevorderen van financiële geletterdheid binnen het onderwijs (lager en secundair). Naar aanleiding van die week brengen we graag de lessenreeks onder de aandacht die we uitwerkten voor de twee laatste jaren van het secundair onderwijs. GvK werkte voor dit project samen met Goodplanet dat over veel onderwijservaring beschikt; het was voor beide organisaties een heel positieve ervaring.

Het project werd gerealiseerd met de steun van het Fonds voor Financiële Geletterdheid beheerd door de Koning Boudewijnstichting en heeft vooral oog voor het verwerken van duurzaamheid in financiële educatie en het actief betrekken van de grootouders van de leerlingen. Mogelijk volgt er ook een berichtje in de wekelijkse nieuwsbrief van Klascement, het platform waar leraren hun leermiddelen met elkaar delen. 

 

Geslaagde inspiratiereis naar ‘Het gekwetste paradijs’

Enkele weken geleden berichtten we over onze tweede inspiratiereis naar Duitsland, waar 30 grootouders en kinderen het dorp Keyenberg bezochten, kortbij de bruinkoolmijn. Dit spookdorp is bijna volledig onteigend en staat sinds de ontruiming van Lützerath symbool voor protest tegen de vervuilende en klimaatontwrichtende bruinkoolontginning. Hier kan je het verslag lezen van enkele deelnemers aan die reis, aangevuld met een mooie fotorapportage.

 

Werkgroep klimaat- en duurzaamheideducatie zoekt medewerkers

Deze GvK-werkgroep heeft vier prioriteiten voor het komende jaar vastgelegd. De groep wil allereerst een aantal presentaties over klimaat uitwerken voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en voor volwassenengroepen. Verder wil de groep een project-katern lanceren voor scholen om op wetenschappelijk verantwoorde wijze na te denken over de toekomst. Medewerking aan de Wereldmeerdaagse voor scholieren is een derde prioriteit. Het gaat hier om een initiatief dat een groep scholen uit de regio Brasschaat en een andere uit de regio Mechelen organiseren. Tenslotte wil de groep een pegagogisch aanbod over klimaat en duurzaamheid uitwerken via Klascement.

GvK’ers die graag meewerken kunnen hun interesse kenbaar maken via een mailtje aan info@grootoudersvoorhetklimaat.be

 

En toen verkochten wij onze auto

Een van onze grootouders deed mee aan Code Rood, de actie van Burgerlijke Ongehoorzaamheid tegen TotalEnergies, die blijft investeren in fossiele energie en daarmee reuzenwinsten boekt. Zij is heel actief in de Mechelse klimaatbeweging Klimaan. Op de interessante website van Klimaan beschreef ze hoe ze er na Code Rood toe kwam om zonder eigen auto door het leven te gaan. Wij mochten haar getuigenis overnemen.

 

Interessant klimaatnieuws

 

De klimaatzorgen van BNP Paribas

De Franse bank BNP Paribas is ook in ons land sterk aanwezig en komt hier regelmatig negatief in het nieuws omwille van haar controversieel klimaatbeleid. Dat is niet anders in Frankrijk waar ze nu tegen twee sterk gemediatiseerde rechtszaken aankijkt. In een eerste zaak moet de bank zich verantwoorden voor de leningen die ze verstrekt aan olie- en gasbedrijven om delen van het Amazonewoud te kappen en zo plaats te maken voor weiden. Daardoor overtreedt de bank de Franse wet inzake natuurbescherming. De tweede rechtszaak werd een week later aangespannen door een Braziliaanse belangenorganisatie voor landarbeiders die stelt dat de bank bedrijven financiert die vee blijven kopen dat komt van illegaal ontbost land.

De basis van beide rechtszaken is een Franse wet uit 2017 die bekend staat als “de wet op de zorgplicht”. Die verplicht bedrijven en financiële instellingen van een zekere grootte om de schade die hun activiteiten toebrengt aan milieu en mensenrechten te monitoren en te voorkomen. Deze rechtszaken hebben ook een belang buiten Frankrijk omdat zij mogelijk een nieuwe juridische weg openen voor klimaatactivisten. 

 

Klimaatverandering maakt koffie schaarser en duurder

Recent onderzoek bevestigt dat koffieplanten erg gevoelig zijn voor veranderingen in de klimatologische omstandigheden en dan vooral voor temperatuurstijgingen. Daardoor daalt de koffieproductie en komen misoogsten frequenter voor. De twaalf grootste koffieproducerende landen zijn kwetsbaar voor deze veranderingen en de kans is groot dat ze tegelijk door dezelfde klimaatgebeurtenissen worden getroffen.

 

Plasticose

Bij zeevogels voor de kust van Australië is een nieuwe ziekte vastgesteld die veroorzaakt is door plasticvervuiling en de naamplasticose’ heeft gekregen. Als de vogels plasticdeeltjes innemen, veroorzaakt dat een voortdurende ontsteking van hun ingewanden. Het onderzoek wijst verder uit dat de inname van plastic ernstige schade kan toebrengen aan het spijsverteringsstelsel van de vogels, waardoor de vogels kwetsbaarder worden voor infecties en parasieten en ze bepaalde vitamines minder goed opnemen. Gezien de schaal van de plasticvervuiling op zee is het redelijk om aan te nemen dat ook andere diersoorten aan de ziekte kunnen lijden.

 

 

Tenslotte


Boerzaam

De website met deze naam geeft je toegang tot informatie rond verse en gezonde producten in je eigen streek. Het initiatief is een samenwerking tussen korte-ketenaanbieders, producenten, boeren, sociaal-culturele organisaties en jeugdbewegingen. Boerzaam is geen webshop, maar een platform waar je gemakkelijk contact kan opnemen met een aanbieder van duurzaam en lokaal voedsel in je buurt.

 

Het is niet langer houdbaar

‘Het is niet langer houdbaar om op een beperkt areaal een grote hoeveelheid vlees te produceren, met grondstoffen die we van overal ter wereld invoeren, en die dan inefficiënt omgezet worden naar vlees dat we op zijn beurt grotendeels expor­teren, terwijl alle afvalstoffen hier ter plaatse achterblijven, in de lucht of in de mest.’(Bio-ingenieur Paul De Schryver in een Vlaamse krant)

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online