Beste klimaatgrootouder,

 

In de aanloop naar de klimaatconferentie bracht een grote duurzaamheidsenquête in kaart hoe Vlamingen denken over duurzaam leven en de klimaatverandering. Vlamingen blijken vrij somber te zijn over de toekomst van de planeet; niettemin zijn 7 op 10 Vlamingen van mening dat we onze planeet nog kunnen redden. Verder geeft 80 % van de ondervraagden een score tussen 8 en 10 als hen naar het belang van duurzaamheid wordt gevraagd. De enquête bevat nog talrijke andere hoopgevende aanwijzingen van een groeiend draagvlak voor grotere klimaat- en milieu-inspanningen. Zo is er onder meer een grote bereidheid om meer te betalen voor duurzame producten en diensten, een vraag naar meer klimaatinspanningen van zowel de Vlaamse en Europese politici, en een groot draagvlak voor de invoering van statiegeld.

We konden ook de VN-secretaris-generaal beluisteren, die bij het begin van de klimaatconferentie erg hard was in zijn toespraak tot de regeringsleiders. We zijn echt op de verkeerde weg en slechts een mondiaal klimaatsolidariteitspact kan de klimaatopwarming stoppen. Zijn oproep werd versterkt door de emotionele interventies van de leiders van enkele eilandstaten die dreigen te verdwijnen als het roer niet snel drastisch wordt omgegooid.

Als we dit allemaal lezen, kunnen we niet anders dan ons afvragen wat de regeringsleiders op de klimaatconferentie tegenhoudt om de nodige krachtige maatregelen te nemen die onze planeet nog kunnen redden. Hun toespraken bij de start van de klimaatconferentie geven helaas weinig hoop en de speech van onze premier maakte daarop – helaas – geen uitzondering. Naast vrijblijvende intenties viel zijn oproep naar de jongeren toe om ‘onderdeel te zijn van de oplossing’ erg slecht; dat gold ook voor zijn verwijzing naar controversiële acties van sommige kllimaatactivisten, De aanwezige klimaatjongeren en klimaatactivisten waren om uiteenlopende redenen erg hard in hun oordeel over de speech: de premier heeft zijn vijf minuten verkwist.

 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      Wil jij ons communicatieteam versterken?

·      Wij liggen er wakker van

·      Samen werken aan indicatoren voor een eerlijke transitie

·      België moet zich terugtrekken uit het Energiehandvestverdrag

·      Het tram- en busvervoer wordt in Vlaanderen verder afgebouwd

·      Uitstoot broeikasgassen door olie- en gasproductie aanzienlijk ondergerapporteerd

·      Verkoop Gentse OCMW-gronden nietig verklaard

·      Van wie komt het echte gevaar?

·      Theatermaker Anoek Nuyens over de soepgooiers

·      Spoedcursus klimaatjargon

 

Webinars en evenementen

 

·        Op 17 november om 9.00 u. organiseren Reset Vlaanderen en Denktank Minerva in Brussel een herfstschool rond het thema: Sociaal milieubeleid in de praktijk: hoe het begrip ‘rechtvaardige transitie’ in de praktijk omzetten?

·        Eveneens op 17 november om 18.00 u. organiseert het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de UGent in samenwerking met Dominicus Gent het symposium: Transitie naar een duurzame wereld: een rol voor ecologische spiritualiteit? Karen Armstrong, Tine Hens en Hendrik Vos hebben hun medewerking al toegezegd. Meer info.

·        Op 19 november om 12.30 u. organiseert GvK Antwerpen een voorstelling met nabespreking van de film The Great Green Wall. De film vertelt het verhaal van de reis van een Malinese zangeres door Afrika, waarbij ze de effecten van de klimaatcrisis aan het licht brengt. Meer info en inschrijven.

·        Op 22 november om 15.00 u. organiseert Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met Reset.Vlaanderen in het kader van de Connect2change cyclus een online sessie over ‘De woonmarkt van de toekomst: een betaalbare en energie-efficiënte woning voor iedere Vlaming’. Meer info en inschrijven.

·        Op 25 november vindt een studie- en netwerkdag over ‘Rechtvaardige fiscaliteit’ plaats. Hoe kunnen we via rechtvaardige fiscaliteit meer impact hebben op (onder meer) de klimaattransitie? Meer info en inschrijven.

·        Op 28 november om 11.00 u. komt Marc Suykens aan het woord in een GvK-webinar; hij zal ideeën en inspiratie aanreiken voor het gemeentelijk klimaatbeleid. Marc was jarenlang de dynamische directeur van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en is ook GvK-ambassadeur.

·        De ‘Verklaring van 30 november – Krijtlijnen voor een leefbare wereld’, viert haar derde verjaardag op woensdagavond 30 november (19.00 – 22.00 u.) in aula Q van de VUB met een klein festival waarin dichters aan het woord komen en twee debatten zijn voorzien.

·        Onze ambassadeur Dr. Jane Goodall komt op 2 en 3 december naar België. Haar bezoek zal een openbare lezing en een gala-avond met een veiling voor het goede doel omvatten. Ze wil onder meer een breed publiek bereiken met haar lezing ‘Vier redenen voor hoop’. Meer info en aankoop tickets.

·        Op 4 december van 14.30 u. tot 17.00 u. organiseert het Gents Milieufront zijn derde klimaatcaféeen kringgesprek waar je gevoel en je persoonlijke verhaal centraal staan, en waar je in contact komt met anderen’.

In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken. Alle vorige webinars die GvK heeft georganiseerd, kan je bekijken op ons youtube-kanaal.

 

Klimaatacties

 

Wil jij ons communicatieteam versterken?

GvK zet sterk in op een goede communicatie die het draagvlak voor een ambitieus én rechtvaardig klimaatbeleid moet versterken. De voorbije drie jaar heeft zich een communicatieteam van een twaalftal vrijwilligers gevormd die onze vereniging succesvol door de moeilijke coronaperiode hebben geloodst. Zij hebben veel tijd en deskundigheid gestoken in onze diverse communicatiekanalen: website, facebook en twitter, nieuwsbrief, youtube en vimeo-kanalen. Door de groei van onze beweging nemen de communicatie-uitdagingen toe  en ook willen sommige vrijwilligers een nieuwe uitdaging aangaan binnen GvK, bijvoorbeeld mee hun schouders zetten onder een regionale afdeling.
Op 9 december om 11.00 u. organiseert GvK daarom een informatiedag rond onze communicatie. Heb je interesse om ons communicatieteam te versterken, kom dan geheel vrijblijvend je licht opsteken. Meer info en inschrijven.

 

Wij liggen er wakker van

Onder deze slogan hebben BBL en een aantal actiegroepen hun krachten gebundeld voor een campagne voor een gezonde en CO2-neutrale toekomst voor Brussels Airport. Ze eisen de invoering van vier maatregelen: een verbod op nachtvluchten, de plafonnering van het aantal vliegbewegingen, de invoering van geluids- en frequentienormen, en de invoering van een lage-emissiezone zodat alleen nog geluidsarme en (op termijn) CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven. Omdat de vergunning voor de luchthaven midden 2024 afloopt, is het nu het geschikte moment om de werking van de luchthaven bij te sturen. Je kan de campagne steunen door de petitie te tekenen. Hier vind je meer inlichtingen en, onder andere, een campagnevideo.

 

Samen werken aan indicatoren voor een eerlijke transitie

‘Just transition’ (eerlijke transitie) is een begrip dat in toenemende mate opduikt in het discours van de milieu- en klimaatbewegingen en het sociale middenveld. Ook overheidsinstanties beginnen het begrip te omarmen. Reset.Vlaanderen wil erover waken dat het begrip op de juiste wijze wordt ingevuld en organiseert daarom op 8 december vanaf 12.00 u. een workshop die zich wil buigen over de ontwikkeling van een jaarlijks Just Transition rapport met een monitoringsysteem. De resultaten van deze reflectie zullen nadien gebruikt worden in de dialoog met de minister om het Just Transition beleid concreet vorm te geven. Meer info over ‘eerlijke transitie’ en inschrijven voor de workshop.

 

België moet zich terugtrekken uit het Energiehandvestverdrag

In een open brief vragen de Grootouders voor het Klimaat samen met de Grands-Parents pour le Climat en Youth for Climate Belgium aan de premier, de vice-premiers en de ministers van energie en klimaat dat België zich terugtrekt uit het Energiehandvestverdrag (beter bekend onder zijn Engelse naam Energy Charter Treaty). Dit verdrag maakt het mogelijk dat fossiele bedrijven miljarden aan schadevergoedingen vragen aan de staten die klimaatmaatregelen treffen omdat die hun commerciële belangen zouden schaden (ongeacht de milieuschade die ze veroorzaken). Zo bedreigt het verdrag de Europese Green Deal en de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Het Europees Hof van Justitie heeft reeds geoordeeld dat het verdrag in strijd is met het Europees recht. Enkele honderden wetenschappers vroegen reeds twee jaar geleden in een open brief om uit het verdrag te stappen. Enkele EU-landen (Italië, Spanje, Nederland, Polen) hebben dat recent gedaan. Meer info en toelichting via een filmpje van 11.11.11.

Het initiatief van GvK heeft intussen tot een bredere actie geleid. De klimaatcoalitie roept op tot een actie aan de ons welbekende Financietoren volgende donderdag 17 november om 12.00 u. Ook zal er een open brief worden overhandigd aan de Minister van Energie. Je kan ook een petitie ondertekenen die ons land oproept om zich uit het verdrag terug te trekken.

 

Interessant klimaatnieuws

 

Het tram- en busvervoer wordt in Vlaanderen verder afgebouwd

In een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen zou in het licht van de klimaatcrisis de ontwikkeling van een sterk openbaar vervoer een evidentie moeten zijn. Niettemin gaan de opeenvolgende Vlaamse ministers van Mobiliteit de andere richting uit. De nefaste gevolgen zijn duidelijk: Vlamingen nemen slechts tram en bus als ze echt niet anders kunnen en negen van de tien gebruikers hebben geen auto of rijbewijs. Alle beleidsintenties en ondersteunende acties om deze trend te keren, hebben tot nu toe niets opgebracht. Bij de vorige twee ministers waren besparingen aan de orde. Dat is momenteel niet meer het geval, maar de huidige minister slaagt er niet in het openbaar vervoer vlot te trekken. Tegelijk onderzoekt het Rekenhof een aantal zinloze uitgaven uit het verleden. Het Vlaams mobiliteitsbeleid is een beschamend potje rommelvoetbal geworden, dat de reiziger nog geen meter vooruit heeft geholpen.

 

Uitstoot broeikasgassen door olie- en gasproductie aanzienlijk ondergerapporteerd

Een coalitie van researchers, analysten en NGOs heeft verschillende technieken (o.a. satelietgegevens, remote sensing en artificiële intelligentie) om de exacte vervuiling door broeikasgassen en wie daarvoor verantwoordelijk is in kaart te brengen. Ze stelden een gedetailleerde inventaris op, die aangaf dat de 14 grootste vervuilers alle gas- en olievelden zijn. Ze kwamen verder tot de conclusie dat de betrokken bedrijven in het verleden de hoogte van hun uitstoot substantieel te laag hebben gerapporteerd. De uitstoot is dit jaar waarschijnlijk drie keer hoger dan in de rapporten vermeld.

 

Verkoop Gentse OCMW-gronden nietig verklaard

In 2016 besliste het OCMW van Gent om in één keer zijn patrimonium van 467 ha. gronden, goed voor 72 percelen landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, te verkopen aan een investeringsvehikel van Fernand Huts, groot-industrieel en eigenaar van onder meer de Katoen Natie in de Antwerpse haven. Het Hof van Beroep van Gent heeft nu, na klacht van een bioboer, de verkoop nietig verklaard omdat er bij de verkoop geen eerlijke concurrentie mogelijk was en de gronden niet voor een marktconforme prijs werden verkocht. Het vonnis is erg streng voor het Gentse OCMW dat onder meer de inschrijving op de verkoop had opgesteld op een wijze die mogelijk geïnteresseerde kopers uitsloot.

 

Tenslotte

 

Van wie komt het echte gevaar?

Niet de klimaatactivisten vormen het gevaar, maar wel zij die blijven investeren in fossiele brandstoffen, of de bedrijven die fossiele brandstoffen bovenhalen.

VN-Secretaris-Generaal Antonio Guterres (geciteerd door een Vlaamse klimaatjongere)

 

Theatermaker Anoek Nuyens over de soepgooiers

'Afgelopen donderdag werd het supersnelrecht uitgesproken. Twee maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk voor de vastplakkers. Fikse straffen die je doen afvragen hoe zwaar de straffen voor de echte vervuilers zullen worden. De vraag is of het ooit zover zal komen.'

 

Spoedcursus klimaatjargon

Door de jaren heen hebben de klimaatconferenties een eigen jargon ontwikkeld. Het nieuwsagentschap IPS heeft daarom een aantal belangrijke termen eens op een rijtje gezet.

 

 

Tot volgende week !

 

 

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online