Beste klimaatgrootouder,

 

‘We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje’. Met deze quote van Greta Thunberg eindigden we onze nieuwsbrief van vorige week. Voor al wie die begaan is met klimaatrechtvaardigheid is dit een belangrijke vaststelling. Vooral organisaties die ook in het Zuiden werkzaam zijn, herinneren er ons regelmatig aan. Het wordt elke dag duidelijker – denken we maar aan de recente overstromingsrampen in Pakistan en Nigeria of aan de bosbranden in Brazilië – dat de gemeenschappen die het minst voor de klimaatcrisis verantwoordelijk zijn er de grootste gevolgen van dragen.

Slechts door een fundamentele verandering van ons economisch systeem en samenwerking over de eigen belangen heen kunnen we deze onrechtvaardigheid ten gronde te lijf gaan. Dat gaat een stuk verder dan de beslissing om de volgende klimaatconferentie in een Afrikaans land te houden of dan de discussies rond van de vergoeding van economische schade omwille van klimaatrampen een hoofdthema te maken. Deze ‘technische discussies’ (zie de aanbevelingen van de klimaatcoalitie in dit verband) hebben zeker hun plaats op de klimaatconferentie, maar als de agenda op dat niveau blijft steken, kunnen we ervan op aan dat met name de jongeren hun geloof in deze conferentie zullen verliezen. Zeker als we kijken hoe het Egyptische regime optreedt tegen klimaatactivisten. Zelfs organisaties zoals GvK die deze conferenties het voordeel van de twijfel willen gunnen, zullen zich van deze ‘klimaathoogmissen’ afkeren als de plechtige verklaringen en intenties niet snel door concrete acties worden gevolgd. Momenteel komt amper 1 op 10 landen zijn Glasgow-beloftes van vorig jaar na, terwijl er geen tijd te verliezen is.

 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      Jean-Paul Van Bendeghem en Frank Beke aan het woord

·      België moet zich terugtrekken uit het Energiehandvestverdrag

·      Kleiputten in Rumst: actiegroepen halen (voorlopig?) hun slag thuis

·      Vlaamse regering in gebreke gesteld wegens schending Europese pesticidenrichtlijn

·      Wil jij ons communicatieteam versterken?

·      Klimaatbetoging maant politici en bedrijven aan tot actie

·      November boekenmaand

 

Webinars en evenementen

 

·        Op 5 november om 12.30 u. organiseert GvK Antwerpen de filmvoorstelling met nabespreking van ‘Thank you for the rain’, een film over de veerkracht van een eenvoudige Keniaanse boer die vecht tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Meer info en inschrijven.

·        Op 17 november om 9.00 u. organiseren Reset Vlaanderen en Denktank Minerva in Brussel een herfstschool rond het thema: Sociaal milieubeleid in de praktijk: hoe het begrip ‘rechtvaardige transitie’ in de praktijk omzetten?

·        Eveneens op 17 november om 18.00 u. organiseert het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de UGent in samenwerking met Dominicus Gent het symposium: Transitie naar een duurzame wereld: een rol voor ecologische spiritualiteit? Karen Armstrong, Tine Hens en Hendrik Vos hebben hun medewerking al toegezegd. Meer info.

·        Op 19 november om 12.30 u. organiseert GvK Antwerpen een voorstelling met nabespreking van de film The Great Green Wall. De film vertelt het verhaal van de reis van een Malinese zangeres door Afrika, waarbij ze de effecten van de klimaatcrisis aan het licht brengt. Meer info en inschrijven.

·        Op 22 november om 15.00 u. organiseert Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met Reset.Vlaanderen in het kader van de Connect2change cyclus een online sessie over ‘De woonmarkt van de toekomst: een betaalbare en energie-efficiënte woning voor iedere Vlaming’. Meer info en inschrijven.

·        Op 25 november vindt een studie- en netwerkdag over ‘Rechtvaardige fiscaliteit’ plaats. Hoe kunnen we via rechtvaardige fiscaliteit meer impact hebben op (onder meer) de klimaattransitie? Meer info en inschrijven.

·        Op 28 november om 11.00 u. komt Marc Suykens aan het woord in een GvK-webinar; hij zal ideeën en inspiratie aanreiken voor het gemeentelijk klimaatbeleid. Marc was jarenlang de dynamische directeur van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en is ook GvK-ambassadeur.

·        De ‘Verklaring van 30 november – Krijtlijnen voor een leefbare wereld’, viert haar derde verjaardag op woensdagavond 30 november (19.00 – 22.00 u.) in aula Q van de VUB met een klein festival waarin dichters aan het woord komen en twee debatten zijn voorzien.

·        Onze ambassadeur Dr. Jane Goodall komt op 2 en 3 december naar België. Haar bezoek zal een openbare lezing en een gala-avond met een veiling voor het goede doel omvatten. Ze wil onder meer een breed publiek bereiken met haar lezing ‘Vier redenen voor hoop’. Meer info en aankoop tickets.

In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken. Alle vorige webinars die GvK heeft georganiseerd, kan je bekijken op ons youtube-kanaal.

 

Klimaatacties


Jean-Paul Van Bendeghem en Frank Beke aan het woord

Op woensdag 19 oktober verzamelde de Gentse achterban van de Grootouders zich op de Kouter in Gent voor deAftrap voor meer klimaatambitie. Behalve muziek, het stadsbestuur, jongeren, de fietsers van Trappen voor het Klimaat en getuigenissen van jongeren, kwamen onder meer negen ambassadeurs op het podium. Onder hen filosoof Jean Paul Van Bendeghem en Frank Beke, oud-burgemeester van Gent.  Hun gedenkwaardige woorden kan je nu nalezen op onze website.

‘Ik meen dat wanhoop ongegrond is’, liet Jean Paul ons weten. Het zijn inderdaad verwarrende tijden en die leiden gemakkelijk tot angst en niet meer weten. Maar als dat zo is, moeten we vooral leren omgaan met onwetendheid en onzekerheid. We zitten immers allemaal tezamen op dezelfde boot op volle zee en er rest ons niets anders dan met zijn allen een koers uit te zetten. En daarbij is wanhoop ongegrond, want we hebben nog lang niet alles uitgeprobeerd.

Frank Beke gooide het over een andere boeg. Hij rekent zichzelf tot de generatie van vele grootouders die mee de welvaartsstaat hebben uitgebouwd maar te weinig hebben beseft hoe ze de aarde hebben belast door steeds meer te willen. Daarom draagt deze generatie een verpletterende verantwoordelijkheid. Helaas kunnen we de klok niet terugdraaien. Maar we kunnen wel proberen te beletten dat onze wereld naar de verdoemenis gaat, onze kinderen verdienen een leefbare toekomst.

 

België moet zich terugtrekken uit het Energiehandvestverdrag

In een open brief vragen de Grootouders voor het Klimaat samen met de Grands-Parents pour le Climat en Youth for Climate Belgium aan de premier, de vice-premiers en de ministers van energie en klimaat dat België zich terugtrekt uit het Energiehandvestverdrag (beter bekend onder zijn Engelse naam Energy Charter Treaty). Dit verdrag maakt het mogelijk dat fossiele bedrijven miljarden aan schadevergoedingen vragen aan de staten die klimaatmaatregelen treffen omdat die hun commerciële belangen zouden schaden (ongeacht de milieuschade die ze veroorzaken). Zo bedreigt het verdrag de Europese Green Deal en de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Het Europees Hof van Justitie heeft reeds geoordeeld dat het verdrag in strijd is met het Europees recht. Enkele honderden wetenschappers vroegen reeds twee jaar geleden in een open brief om uit het verdrag te stappen. Enkele EU-landen (Italië, Spanje, Nederland, Polen) hebben dat recent gedaan. Meer info en toelichting via een filmpje van 11.11.11.

 

Kleiputten in Rumst: actiegroepen halen (voorlopig?) hun slag thuis

De provincie Antwerpen krijgt voorlopig geen toelating voor de ontbossing van de Kleiputten in Rumst ondanks de omgevingsvergunning die werd toegekend door de minister. In die kleiputten zouden 4,5 miljoen m3 zand van de werken op de Antwerpse linkeroever gestort worden. De drie actiegroepen vreesden dat met PFAS vervuilde gronden en ander chemisch afval van bedrijven uit het Antwerps havengebied en mogelijk met PFOS besmette Oosterweelgrond in de putten terecht zouden komen. De actiegroepen zijn tevreden met de voorlopige uitspraak die belet dat ‘dringende voorbereidingswerken’ kunnen worden uitgevoerd en waardevol natuurgebied wordt vernietigd; ze hebben er vertrouwen in dat het gebied definitief is gered. Een uitspraak ten gronde wordt volgend voorjaar verwacht. Meer info.

 

Vlaamse regering in gebreke gesteld wegens schending Europese pesticidenrichtlijn

Vijf natuur- en milieuorganisaties stellen de Vlaamse regering in gebreke omdat de Vlaamse pesticidenreglementering al meer dan tien jaar de Europese habitat- en pesticidenrichtlijn schendt, met kwalijke gevolgen voor mens en natuur. De organisaties stellen drie eisen aan de Vlaamse regering en geven haar een maand de tijd om de nodige stappen te ondernemen. Voor onze regering dreigt een gelijkaardig scenario als bij de Klimaatzaak waarbij de Belgische overheden collectief werden veroordeeld voor hun nalatig klimaatbeleid.

 

Wil jij ons communicatieteam versterken?

GvK zet sterk in op een goede communicatie die het draagvlak voor een ambitieus én rechtvaardig klimaatbeleid moet versterken. De voorbije drie jaar heeft zich een communicatieteam van een twaalftal vrijwilligers gevormd die onze vereniging succesvol door de moeilijke coronaperiode hebben geloodst. Zij hebben veel tijd en deskundigheid gestoken in onze diverse communicatiekanalen: website, facebook en twitter, nieuwsbrief, youtube en vimeo-kanalen. Door de groei van onze beweging nemen de communicatie-uitdagingen toe  en ook willen sommige vrijwilligers een nieuwe uitdaging aangaan binnen GvK, bijvoorbeeld mee hun schouders zetten onder een regionale afdeling.

Op 9 december organiseert GvK daarom een informatiedag rond onze communicatie. Heb je interesse om ons communicatieteam te versterken, kom dan geheel vrijblijvend je licht opsteken. Meer info en inschrijven.

 

Klimaatbetoging maant politici en bedrijven aan tot actie

In aanloop naar de klimaatconferentie die op 6 november in Egypte van start gaat, organiseerde de Klimaatcoalitie vorige zondag een grote klimaatbetoging die tussen 25.000 en 30.000 betogers op de been bracht, onder hen erg veel jongeren. De betogers eisten vooral concrete actie. Met hun eisen richtten ze zich tot de internationale gemeenschap maar ook tot onze federale en regionale overheden. Alle zijn ze in hetzelfde bedje ziek: goed in het formuleren van beloften, maar weinig slagkracht als het op actie aankomt. De Grootouders namen actief deel aan de betoging met een grote delegatie, die zich onder meer door de vocale steun van het Cassandra-koor duidelijk liet horen.

 

Tenslotte

 

November boekenmaand

Voor wie de komende maanden ruimte wil inbouwen voor interessante klimaatliteratuur of nog op zoek is naar een mooi geschenk voor kinderen of vrienden, hebben we enkele goede suggesties:

·       GvK verspreidt zelf het boekje van Tine Hens ‘De wereld die we delen’, een verhaal over de oudste levensvormen op aarde, maar ook over de mens, zijn relatie met de rest van de wereld en zijn plek erin; te bestellen via GvK (rekening BE29 5230 8107 1564) met vermelding ‘Hens + naam en adres.

·        Ignace Schops, die onlangs een erg gesmaakt webinar voor GvK gaf, behandelt hetzelfde thema (verbondenheid van mens en natuur) in Gered door de boomkikker – De grote toekomst van mens en natuur’,

·        Greta Thunberg vroeg aan meer dan honderd vooraanstaande wetenschappers en klimaatactivisten om hun inzichten en kennis met haar te delen die ze vervolgens met haar eigen ervaringen en leerproces naar ons doorspeelt. Dat werd allemaal samengebracht in Het Klimaatboek.

 

Tot volgende week !

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online