Nieuwsbrief Grootouders voor het Klimaat (GvK) - 25 november 2021

Beste klimaatgrootouder,

 

In deze nieuwsbrief krijg je info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      GvK-ambassadeurs hebben gemengde gevoelens bij resultaten klimaatconferentie

·      Wat houdt jullie tegen, Brugse gemeenteraadsleden?

·      Toosten op de Vlaamse klimaatambities

·      Geslaagde klimaatactie in Genk

·      GvK tekent open brief om ecocide in Belgisch strafrecht op te nemen

·      Volgende GvK-webinars

·      Nieuwe webinarreeks

·      FRDO-initiatieven

·      Colloquium Minaraad

·      Klimaatzaak is in beroep gegaan

·      Vlaamse leerkrachten en professoren sturen open brief naar hun minister

·      Vlaams en Europees landbouwbeleid leggen zware hypotheek op klimaatambities

·      Total vraagt eeuwigdurende milieuvergunning aan

·      Boekvoorstelling Tine Hens

·      Ambassadeur Noortje Wiesbauer

 

GvK-ambassadeurs hebben gemengde gevoelens bij resultaten klimaatconferentie

De ontgoochelende resultaten van de klimaatconferentie COP 26 – zowel op globaal als Belgisch (en dan vooral Vlaams) vlak - raken maar moeilijk verteerd. We kunnen daarom moeilijk anders dan er nog een keer op terugkomen. GvK vroeg zijn ambassadeurs om onder de hoofding NA Glasgow kort hun reacties op de resultaten van de conferentie te laten kennen. Vele ambassadeurs delen onze ontgoocheling en onze analyse dat onze overheden hun zorgplicht voor de komende generaties niet nakomen. En samen met ons roepen ze op tot meer ambitie en meer klimaatrechtvaardigheid. We delen hun reacties via onze website en facebook. Via een brede waaier aan acties, best door een brede basis gedragen, kunnen we het slappe beleid nog omdraaien. Meer info.  

In zijn blog ‘COP-kater’ gaat GvK-ambassadeur Jan Stel nader in op de mislukking van Glasgow. Hij wijst op de belangrijke rol die de jongeren blijven spelen in het klimaatdebat. Jongeren kijken door het politieke blablabla heen en doorprikken moeiteloos de mooie retoriek van de verzamelde wereldleiders. Dat de jongeren gevoelige snaren raken, kunnen we afleiden uit de talloze pogingen om hun protest te discrediteren en te bagatelliseren. En na Glasgow staat het verwijt dat de huidige generatie de toekomst van de jongeren steelt nog sterker overeind dan voordien.

 

GvK in actie

 

Wat houdt jullie tegen, Brugse gemeenteraadsleden?

GvK Regio Brugge roept de gemeenteraad op om zo snel mogelijk met een goed uitgewerkt klimaatplan voor de dag te komen, mét alle benodigde middelen om dit plan uit te voeren. Volgende maandag, op 29 november om 17.30 u., komen de actievoerders samen aan de Burg om een erehaag te vormen voor de raadsleden die om 18.00 u. aan hun gemeenteraad beginnen. Je bent hartelijk welkom om de actie te steunen en zo je bezorgdheid te delen omwille van het uitblijven van het stedelijk klimaatplan. Meer info.

 

Toosten op de Vlaamse klimaatambities

Twaalf middenveldorganisaties roepen op om morgen te toosten op de Vlaamse klimaatambities. Nu vele plaatsen in de wereld reeds de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden, willen ze de onverschillige houding van België en Vlaanderen in het bijzonder aanklagen: hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat er actie wordt ondernomen? Als GvK nemen we graag deel aan deze actie. Afspraak morgen vrijdag 26 november om 12.30 u. op het Martelaarsplein in Brussel. Meer info.

 

Geslaagde klimaatactie in Genk

Terwijl in Glasgow de klimaatconferentie volop aan de gang was, organiseerde GvK-Limburg op 10 november een sfeervolle klimaatmars in Genk. Ook daar lieten jong en oud duidelijk blijken dat het hoog tijd is om de blablabla op te bergen. De mars werd afgesloten met een krachtige toespraak van een jongerenvertegenwoordiger: ‘Zo gaan we er niet geraken’.

 

GvK tekent open brief om ecocide in Belgisch strafrecht op te nemen

Reeds eerder hebben we als GvK aandacht besteed aan de wereldwijde acties om ecocide in het strafrecht op te nemen en hebben we onze leden opgeroepen om een petitie in die zin te ondertekenen (meer info); eind januari organiseren we ook een webinar over Ecocide (zie hierna). Recent heeft EndEcocideBelgium een open brief gelanceerd die organisaties, verenigingen en bedrijven kunnen ondertekenen. In de brief wordt de Belgische overheid gevraagd om ecocide strafbaar te maken, zowel op nationaal vlak als in internationaal verband. Onze volksvertegenwoordiging lijkt alvast oren te hebben naar deze open brief. In de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer werd een ontwerpresolutie goedgekeurd met de vraag om ecocide als misdaad op te nemen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof en in het Belgisch Strafwetboek.

 

Webinars en seminaries        

 

Volgende GvK-webinars

Op 13 december om 11.00 u. staat Prof. Em. Dirk Avonts ons te woord in een webinar over ‘Luchtvervuiling en klimaat’. Hij heeft mee de problematiek van de luchtvervuiling op de kaart gezet, onder meer via zijn engagement in de Antwerpse burgerbeweging Ademloos. Meer info en inschrijven.

Noteer alvast de datum van de eerste webinars van 2022 in je agenda:

·      op 17 januari om 11.00 u. zal Marc Peetermans het hebben over de mogelijkheden om auto’s die op fossiele brandstof rijden om te bouwen tot elektrische auto’s. Meer info en mogelijkheid tot inschrijven.

·      op 31 januari om 15.00 u. komt Babs Verhoeve aan het woord over ‘Ecocide in het strafrecht’; Babs is milieujuriste met een ruime internationale ervaring. Meer info volgt later, maar je kan hier alvast inschrijven.

Vorige maandag verzorgde GvK-ambassadeur Dirk Vansintjan het webinar: Wat na Glasgow?’. Dirk woonde de conferentie bij en kon dus een goede inschatting maken van haar betekenis. Wie het webinar gemist heeft, kan het hier herbekijken. Overigens vind je in onze agenda een link naar alle door GvK en partners georganiseerde webinars.

 

Nieuwe webinarreeks

Met de webinarreeks “De uitdaging van een donuteconomie. Van een autonome markt naar een ingebedde economie” stellen Broederlijk Delen, de Leerstoel Economie van de Hoop en UCSIA, in samenwerking met De Transformisten, drie webinars voor, waarin nader wordt ingegaan op de rollen van de markt, de gemeenschapseconomie en de staat. Het eerste webinar, op 9 december om 19.30 u., heeft als titel: ‘De grenzen aan de markt’. Meer info en inschrijven.

 

FRDO-initiatieven

Op 30 november en 1 december, telkens van 10.00 u. tot 13.00 u., organiseert de FRDO twee seminaries onder de hoofding: Financiën afstemmen op duurzame ontwikkeling: welke rol voor overheden en de financiële sector? Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven voor deze fysieke bijeenkomsten vind je hier.

 

Colloquium Minaraad      

Naar aanleiding van 30 jaar Minaraad (Milieu- en Natuurraad Vlaanderen) organiseert deze raad op 16 december in het Vlaams parlement een colloquium met als titel: ‘Adaptatie: zowel infrastructuur als beleidscultuur’. Meer info en inschrijven. 

 

Andere klimaatacties

 

Klimaatzaak is in beroep gegaan

Vorige week berichtten we reeds dat Klimaatzaak besloten had om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter die de vier Belgische regeringen heeft veroordeeld voor de schending van de mensenrechten van hun burgers maar aan die veroordeling geen concrete maatregelen heeft verbonden. Meer info.

Klimaatzaak bedankt nu al zijn mede-eisers en medestanders die massaal hebben gereageerd op de oproep om dit beroep te ondersteunen. Intussen werd het beroep ook formeel ingediend. Je kan de niet-beëdigde vertaling van het verzoekschrift hier lezen. Omdat de kosten voor de beroepsprocedure hoog zijn, hoopt Klimaatzaak op verdere financiële steun. Meer info.

 

Vlaamse leerkrachten en professoren sturen open brief naar hun minister

In die brief spreken ze hun teleurstelling uit over het gebrek aan ambitie dat ons land heeft getoond op de klimaatconferentie en over de bedenkelijke rol die Vlaanderen heeft gespeeld in de bepaling van de Belgische positie en engagement op de conferentie. Hoe kan een regering enerzijds onderwijs ambiëren dat aan de wereldtop moet staan terwijl anderzijds de 1,6 miljoen leerlingen door het Vlaamse beleid steeds minder kansen krijgen op een leefbare toekomst, vragen de leerkrachten zich af. Meer info. 

 

Ander interessant klimaatnieuws

 

Vlaams en Europees landbouwbeleid leggen zware hypotheek op klimaatambities

Het Vlaams landbouwbeleid ontziet de grote en nog steeds aanzwellende veestapel, een speerpunt van een exportgerichte landbouw. De huidige situatie is gegroeid uit een landbouwproductiesysteem dat reeds tientallen jaren geleden vorm kreeg, vooral de belangen van grote industriële groepen dient en vanuit klimaatstandpunt desastreuze effecten met zich meebrengt. Het vierde deel van de TV-reeks ‘Wat houdt ons tegen?’ schetst op bevattelijke wijze wat er de voorbije decennia verkeerd is gelopen en laat zien dat een alternatieve aanpak mogelijk is die de boer niet in het verdomhoekje plaatst maar pleit voor een andere ook economisch haalbare aanpak waarin er ook voor veeteelt plaats is (zie ook elders).

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stond vorige week in de belangstelling. Dat beleid slorpt meer dan een derde van de Europese begroting op en lag vorige week ter stemming in het Europees parlement. Een belangrijk aantal milieuorganisaties had opgeroepen om het voorliggende GLB niet goed te keuren omdat het geen antwoord biedt op de huidige uitdagingen. Samen met Youth for Climate en onze Franstalige zusterorganisatie hebben we daarom de Belgische liberale en christendemocratische leden van het Europees parlement opgeroepen om tegen te stemmen. Niettemin keurde het parlement het voorgestelde beleid goed. Het gaat om het groenste landbouwbeleid ooit, argumenteerden de voorstanders. Het nieuwe GLB vindt echter geen genade in de ogen van klimaatactivisten, onder meer omdat het de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw niet zal helpen dalen. Meer info.

 

Total vraagt eeuwigdurende milieuvergunning aan

In de Antwerpse haven bezit Total een raffinaderij waar het bedrijf ruwe aardolie verwerkt tot afgewerkte producten zoals benzine en kerosine. Omdat de vergunning voor die raffinaderij volgend jaar afloopt, heeft het bedrijf nu een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend. Als die aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt Total een eeuwigdurende milieuvergunning. Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft daarom bezwaar aangetekend tegen deze aanvraag die overigens de stikstofproblematiek én de klimaatdoelstellingen negeert.

Op een ogenblik dat we snel werk moeten maken van een afbouw van de fossiele industrie, is het belangrijk dat deze aanvraag met een potentieel aanzienlijke impact op milieu en klimaat het onderwerp uitmaakt van een maatschappelijk debat, stelt BBL. De organisatie stelt alvast dat de beloften van Total richting klimaatneutraliteit helemaal niet geloofwaardig zijn (meer info). Overigens loopt er internationaal een campagne om financiële instellingen op te roepen Total niet langer te ondersteunen omwille van zijn bedenkelijk klimaatbeleid. Je kan hier een petitie in die zin ondertekenen.

 

Tenslotte

 

Boekvoorstelling Tine Hens

Tine Hens, erg gewaardeerd om haar artikels over het klimaat, heeft een boek geschreven met als titel: Het is allemaal de schuld van de Chinezen!. Morgen vrijdag 26 november wordt het boek voorgesteld in Bibliotheek Permeke te Antwerpen en op 30 november is er een voorstelling in CAMPO te Gent. Beide voorstellingen starten om 20.00 u.
In dit even speelse als ernstige boek gaat Tine Hens in tegen misinformatie over klimaatverandering. Van ‘We kunnen er toch niets meer aan doen’ en ‘Wij zijn te klein om het verschil te maken’ tot ‘Het klimaat is altíjd veranderd!’ en ‘We gaan toch niet terug naar de middeleeuwen?’. Een bespreking van het boek vind je
hier

 

Ambassadeur Noortje Wiesbauer

Vorige week stelden we onze nieuwste ambassadeur Noortje Wiesbauer al voor. Helaas sloop er een storende spelfout in haar naam, waarvoor onze excuses.

 

Tot volgende week !