Nieuwsbrief Grootouders voor het Klimaat (GvK) - 16 september 2021

Beste klimaatgrootouder,

 

In deze nieuwsbrief krijg je informatie over:

  • Hoe kan je een bezwaarschrift indienen tegen de plannen van INEOS?
  • Nieuwe GvK-ambassadeur Tuur Vanempten
  • Voorbereidende acties op de Klimaatmars van 10/10
  • Fiets mee met Ride the Tide
  • Toenemend verzet tegen de plannen tot uitbreiding van de luchthaven van Deurne
  • Petitie tegen EU miljarden voor fossiel gas
  • Natuurpunt bereidt regering voor op definitieve stikstofmaatregelen
  • Te laat bestaat niet als het over het klimaat gaat
  • In steeds meer landen wordt Ecocide als een misdrijf beschouwd
  • 227 milieuactivisten vermoord in 2020

 

Enkele weken geleden kregen we inzage in de voornaamste bevindingen van het laatste IPCC-rapport dat het werk van duizenden klimaatwetenschappers van over de hele wereld samenvat. Hun voornaamste conclusie is ondubbelzinnig: de wereld moet een versnelling hoger schakelen in de afbouw van de uitstoot van broeikasgassen als we ernstige klimaatverstoringen in de toekomst willen vermijden. De IPCC-conclusies zullen de basis vormen van de klimaatconferentie in Glasgow waar, mogen we hopen, de wereldleiders drastische maatregelen zullen overeenkomen om het tij alsnog te keren.

We merken momenteel een groeiend klimaatbewustzijn en – vooral – een groeiende bereidheid tot actie bij bevolking, overheid en industrie. Toch blijft er een groep bedrijven in onder meer de petrochemische sector die obstinaat verder wil blijven werken op dezelfde niet-duurzame manier.  Bovendien hopen deze bedrijven daar nog een tijdje mee weg te komen via uitgekiende politieke en communicatiestrategieën en – eenvoudiger – door de macht van het geld te gebruiken.

INEOS staat model voor dit soort bedrijven. Het is om die reden dat de klimaatbeweging en ook de Grootouders dikwijls hun pijlen richten op dit bedrijf, zeker nu het recent een nieuwe omgevingsaanvraag heeft ingediend voor de uitbreiding van zijn productiefaciliteiten in de Antwerpse haven. Het gaat om een complex dossier dat is gegoten in een volumineuze aanvraag. En dat vraagt een grondige analyse om de impact van de plannen juist in te schatten.

Niettemin zijn de krachtlijnen van de INEOS-aanvraag al duidelijk en die doen niet alleen klimaatactivisten maar ook grote delen van de goegemeente steigeren. Zo wil INEOS een nieuwe fabriek bouwen die als grondstof schaliegas gaat gebruiken, waarvan de winning desastreuze milieu-effecten met zich meebrengt. Ook is INEOS in het Antwerps havengebied verantwoordelijk voor plasticvervuiling. Over dit alles en over de andere kwalijke aspecten van de INEOS-aanvraag vind je meer op onze website.

Ben jij ook overtuigd dat investeren in fossiele productie in deze tijden niet meer verantwoord is? Stuur dan ten laatste op 25 september een bezwaarschrift in. Op onze website wordt uitgelegd hoe je daarbij moet tewerk gaan. Je vindt er ook een lijst van bezwaren die je kan gebruiken bij de indiening van je bezwaarschrift. 

Een nieuwe GvK-ambassadeur

 

We zijn blij dat we deze week Tuur Vanempten kunnen verwelkomen als ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Hij is het best bekend van zijn lange carrière in de Sociale Hogeschool te Heverlee, waar hij hele generaties sociale werkers opleidde in een kritische economie. Voor Tuur staat de samenleving voor grote uitdagingen. Hij is vooral bezorgd over de uitputting van de planeet en de toenemende ongelijkheid. Onze antwoorden vandaag zullen de levenskansen van onze kleinkinderen bepalen. De transitie naar een nieuwe samenleving waarin onze kleinkinderen de aarde en de medemens evenwaardig en respectvol kunnen leven, zal evenwel andere wegen moeten kiezen dan het marktmechanisme. Aan ons om die wegen uit te tekenen en te bewandelen.

Klimaatacties

 

Voorbereiding van de nationale klimaatbetoging van 10 oktober komt op kruissnelheid. Samen met vele andere activisten roept GvK op om aan de betoging zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven. Dat kan op verschillende manieren:

·        vanaf deze donderdagochtend (16 september) kan je de campagnevideo zoveel mogelijk delen;

·         tijdens de ‘week of actionvan 27 september tot 3 oktober worden burgers en actiegroepen opgeroepen om massaal Back to the Climate stickers en flyers uit te delen in de openbare ruimte. Meer informatie vind je hier;

·        er worden nog dringend vrijwilligers gezocht om te helpen bij de praktische organisatie van de betoging. Wie een handje wil toesteken, kan hier een kijkje nemen; er zijn mogelijkheden te over om de betoging te ondersteunen;

·         wil je promotie maken voor deze betoging, dan kan je hier een mobilisatiepakket bestellen (bestaande uit 5 affiches, 50 flyers en 10 stickers).

·        volgende week volgen er meer details over hoe de Grootouders aan de nationale betoging zullen deelnemen; hier vind je alvast wat beknopte informatie.

Ride the tide. Eveneens in aanloop naar de nationale klimaatbetoging van 6 tot en met 9 oktober organiseert Climate Express de fietstocht Ride the Tide. Die tocht zal de deelnemers langs de grens van het gebied voeren dat in Vlaanderen zal overstromen als we het tij niet meer gekeerd krijgen (meer info). Je kan een stukje meerijden of als vrijwilliger meehelpen. Inschrijven (voor één of meer dagen) kan je hier.

Meer dan 3.000 bezwaarschriften tegen eeuwigdurende vergunning voor luchthaven Deurne. Reeds eerder berichtten we over de aanvraag van de exploitant van de luchthaven om de huidige vergunning (die in 2024 afloopt) om te zetten in een eeuwigdurende vergunning. Deze stap zorgde voor veel verontwaardigde reacties en velen, onder wie de Grootouders voor het Klimaat, dienden een bezwaarschrift in.

Op 10 september waren er al 3.324 bezwaarschriften ingediend; de buurtbewoners willen duidelijkheid en een eerlijk debat over de toekomst van de luchthaven. In dit artikel op onze website kan je onder meer lezen dat het twijfelachtig is dat Antwerpen een zakenluchthaven nodig heeft. Jarenlange royale subsidies hebben weinig geholpen om de luchthaven rendabel te maken. Intussen wordt er ook nagedacht over een alternatieve invulling van de luchthaventerreinen: die liggen immers op een strategische plek tussen Antwerpen stad en de rand. Meer info.

Teken petitie tegen EU-miljarden voor fossiel gas. Eerder besliste de Europese Commissie dat er geen miljarden Europese financiering meer mogen vloeien naar de fossiele gasindustrie. Maar nu dreigt dat via een achterpoortje toch te gebeuren. EU-instellingen zijn bezig met de herziening van de wetgeving inzake energie-infrastructuur. Daarbij worden zogenaamde projecten van gemeenschappelijk belang gedefinieerd. Op die lijst staan o.a. grote grensoverschrijdende gasprojecten. Als we deze projecten niet van die lijst uitsluiten, blijven er miljarden vloeien naar pijpleidingen en ook LNG-terminals die schaliegas uit de VS importeren. Dat willen we samen met vele activisten niet laten gebeuren. Steun hun acties in onder meer het Europees parlement door een petitie te ondertekenen die gericht is aan Europese regeringen, parlement en EU-instellingen. Meer info.

Verlos ons van de stikstofstolp. Vlaanderen is stikstofkampioen in Europa: 82% van de natuur slikt te veel stikstof en jaarlijks komt er gemiddeld op elke hectare 24 kg stikstof terecht. Deze uitstoot is een grote bedreiging voor onze natuur én onze gezondheid.
Met een tiendelige reeks #laatdenatuurnietstikken start Natuurpunt een schot voor de boeg van de Vlaamse regering die eind dit jaar – eindelijk! – zal beslissen over een definitieve regeling die de stikstofuitstoot aan banden moet leggen. De regering moet daarbij vooral de veeteelt, verkeer en industrie viseren die voor het merendeel van de uitstoot verantwoordelijk zijn. Natuurpunt vraagt een ambitieuze aanpak die ervoor zorgt dat in 2045 nergens in de natuur de stikstofdrempel nog wordt overschreden.
Meer info.

Webinars en infomomenten

 

Het eerstvolgende GvK-webinar zal op 20 september van 11.00 tot 12.00 u. plaatsvinden en gaat over België en de klimaattop in Glasgow. Spreker is Peter Wittoeck, de Belgische delegatieleider op de zeer belangrijke klimaatconferentie (COP) die op 31 oktober in Glasgow van start gaat. Hij leidde ook de Belgische delegatie in eerdere COP’s. Hier kan je inschrijven voor het webinar; je krijgt dan ten laatste op 19 september de link voor deelname toegestuurd.

Interessant klimaatnieuws

 

Te laat bestaat niet als het over het klimaat gaat. In een interessante column gaat Tine Hens in op een verzuchting die ze de laatste tijd vaak hoorde, zeker na de publicatie van het eerste deel van het laatste IPCC-rapport: wat als het te laat is, wat als we het te ver hebben laten komen? De verleiding is inderdaad groot om bij al dat slechte nieuws het hoofd te laten hangen. Alleen… er bestaan geen magische cijfers of deadlines, geen absolute grenswaarden waarbij de wereld zou vergaan als we die overschrijden. Wel staat het vast dat de wereld drastisch zal veranderen. En hoe minder of hoe later we het noodzakelijke doen, hoe ingrijpender die verandering zal zijn. Hoe sneller we doen wat nodig is, hoe kleiner het verlies. We hebben dus alles te winnen bij het zo snel mogelijk naar nul brengen van de uitstoot van broeikasgassen.

Dat betekent natuurlijk niet dat we geen pijn of verontwaardiging mogen voelen bij al die bossen en diersoorten die verdwijnen. Maar rouwen om wat we verliezen of al verloren zijn, betekent niet dat het niet langer de moeite zou lonen om verder verlies te voorkomen. Meer info.

 

Campagne tegen Ecocide komt wereldwijd van de grond. In Juni vond de eerste ecocidemars ooit plaats in ons land. Dit gebeurde op het moment dat een internationaal team van juridische experten een wettelijke definitie van ecocide (de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen door wijdverspreid, ernstige of systematische schade aan de natuur) had opgesteld. Op die wijze werd de weg vrijgemaakt voor de uitwerking van ecocide-wetgeving op nationaal en internationaal vlak.

‘Stop Ecocide’ startte als een campagne, maar is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging om van ecocide een internationaal misdrijf te maken. Een erg heterogene groep van o.a. diplomaten, politici, juristen, bedrijfsleiders, NGOs en academici zorgt ervoor dat ecocide in een toenemend aantal landen op de politieke agenda komt en in wetgevende initiatieven wordt vertaald op nationaal en internationaal vlak. Meer info.

Nooit eerder werden zoveel milieuactivisten vermoord dan in 2020. Uit cijfers die de NGO Global Witness in haar jaarrapport bekendmaakt, blijkt dat in 2020 minstens 227 mensen zijn vermoord die opkwamen voor het milieu of voor hun land. Dat is het hoogste aantal ooit. Columbia, Mexico, Filipijnen en Brazilië hebben de twijfelachtige eer de ranglijst aan te voeren. In 2020 vielen de meeste slachtoffers in de industrie van houtkap en ontbossing. In Afrika zijn de cijfers vorig jaar spectaculair gestegen. Uitschieter in dit continent is Congo met twaalf moorden op rangers in het Virunga Nationaal Park.

Global Witness benadrukt dat de cijfers slechts minima zijn, want heel wat moorden krijgen geen aandacht. De ngo wijst ook op het toenemend geweld tegen journalisten die deze moorden onder de aandacht brengen. De Europese Unie werkt momenteel aan twee wetten die handhaving moeten mogelijk maken als bedrijven die in de EU opereren, mensenrechten schenden in de landen waar ze productieactiviteiten hebben of grondstoffen winnen. Meer info.

Tenslotte

Podcast Brandstof. Elke maand bespreekt deze podcast een klimaatvraag die ons wakker houdt. In begrijpbare taal wordt het probleem geschetst met de hulp van een expert. Vervolgens kijkt de podcast naar mogelijke oplossingen. In het recente verleden had de podcast aandacht voor innovatie, technologie en beleid, maar ook voor huis-, tuin- en keukenoplossingen. Deze podcasts kan je nog steeds beluisteren. Meer info.

Interessant aanbod van de Klimaatdichters. De klimaatbeweging neemt in omvang en kracht toe. Dat kan ook gezegd worden van de Klimaatdichters die inmiddels al meer dan 200 leden uit België en Nederland tellen. Wie een klimaatevenement organiseert, kan een optreden van de dichters aanvragen via hun website.

 

Tot volgende week !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online